ENKEL AFHALING MOGELIJKELKE WOENSDAG, VRIJDAG & ZATERDAG IN DE WINKEL
Search

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

Studio Vangst

Brusselsepoortstraat 38, 9000 Gent

studiovangst@gmail.com

0667.548.654

BE 0667.548.654

Artikel 1: Algemene bepalingen

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Studio Vangst moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Studio Vangst aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Studio Vangst niet. Studio Vangst is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Studio Vangst is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Studio Vangst. Studio Vangst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Aankopen via de website van Studio Vangst  gebeurt door items toe te voegen aan het winkelmandje. Vervolgens gaat de Klant naar ‘checkout’ en vult haar/zijn gegevens in. De ‘Klant’ maakt een keuze van betaalwijze en ophaal- of verzendmethode. 

 

De reservatie van de bestelling is pas definitief bij betaling van het item. De ‘Klant’ zal een bevestigingsmail ontvangen indien de bestelling aanvaard is en nog voorradig is.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via Bancontact
 • via Payconiq

 

Studio Vangst is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Na het ontvangen van de betaling is de bestelling af te halen op één van de afhaaldagen vermeld op de website van Studio Vangst. De klant dient vooraf een afhaalmoment mee te delen. De bestelling is af te halen na 2 werkdagen in de winkel, Brusselsepoortstraat 38 te Gent tenzij anders vermeld op de website. De bestelling is op te halen binnen de drie weken. Na drie weken zijn wij niet meer verantwoordelijk voor eventuele schade aan bestellingen. Indien de bestelling na een termijn van 3 maanden nog niet is opgehaald en wij zowel via telefoon als email geen antwoord krijgen worden de bestelling stopgezet zonder terugbetaling. 

 

Sommige items kunnen met een postpakket verzonden worden binnen België. De verzending gebeurt door Bpost. De verzendingskost van een pakje is 7 euro. Deze kost wordt voor het versturen meegedeeld aan de Klant. Na het betalen van de verzendings- en bestellingskosten kan de startdatum van de verzending tot één week duren. 

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Studio Vangst.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen of wanneer de afhaaltermijn van 3 weken is verstreken. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Hoarderlife was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Studio Vangst. De klant draagt vanaf de levering het risico met betrekking tot de goederen.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Studio Vangst te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Studio Vangst.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Studio Vangst, Baudelostraat 23, 9000 Gent, studiovangst@gmail.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Studio Vangst heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Studio Vangst, Brusselsepoortstraat 38, 9000 Gent. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Studio Vangst zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Studio Vangst alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Studio Vangst op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Studio Vangst wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Hoarderlife geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Studio Vangst betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd]; 
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Studio Vangst specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Hoarderlife klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Studio Vangst.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Studio Vangst zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van Studio Vangst is bereikbaar via e-mail op studiovangst@gmail.com of per post op het volgende adres Brusselsepoortstraat 38, 9000 Gent. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Studio Vangst beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Studio Vangst zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Studio Vangst respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

 •  om u te kunnen contacteren in verband met de aankoop van een item;
 • om u op de hoogte te houden;
 • om in regel te zijn met de Belgische wetgeving (vrijwilligerswet, vzw-wetgeving, boekhoudwetgeving) (wettelijke verplichting);

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Studio Vangst (Baudelostraat 23, 9000 Gent, studiovangst@gmail.com), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Lola Valkenborg, Studio Vangst, Baudelostraat 23, 9000 Gent, studiovangst@gmail.com.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Studio Vangst heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Studio Vangst houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op studiovangst@gmail.com.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

Studio Vangst maakt gebruik van verschillende soorten cookies: 

 • Session cookies
  Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Bij deze functionele cookies is het niet vereist om u als websitebezoeker eerst om toestemming te vragen.
 • JavaScript
  Session cookies worden gebruikt om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website.
 • Formulieren
  Session cookies of functionele cookies worden ook gebruikt om online formulieren, zoals het contact- en klachtenformulier, goed te laten werken.
  De session cookies of functionele cookies worden verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten.
 • Session storage
  Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies of functionele cookies dat zijn. Het agentschap gebruikt session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser.
  Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

 

Tijdelijke cookies
De session cookies of functionele cookies zijn over het algemeen tijdelijke cookies. Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. Zodra u uw browser of de applicatie sluit en verlaat worden die cookies gewist.

 

Functionele cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Voorbeelden hiervan zijn cookies voor:

 • het onthouden van uw login-gegevens;
 • het waarborgen van de veiligheid van uw inloggegevens;
 • waarborgen van de uniformiteit van de lay-out van de website.

 

Performantie en analyse cookies
Aan de hand van deze cookies wordt informatie verzameld over de wijze waarop bezoekers gebruik maken van de website. Dit gebeurt met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, verder aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van de websites te vergroten. Een voorbeeld is Google Analytics.

 

Sociale media cookies
De website kan zogenaamde “embedded” elementen van andere, derde partijen, zoals bijvoorbeeld Youtube, Twitter en Google Analytics implementeren. Deze worden gebruikt om sociale media te integreren in de website via plug-ins.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Studio Vangst om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Studio Vangst. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Studio Vangst, Baudelostraat 23, 9000 Gent, studiovangst@gmail.com:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.