ENKEL AFHALING MOGELIJKELKE WOENSDAG, VRIJDAG & ZATERDAG IN DE WINKEL
Search

Privacybeleid

De werking van Studio Vangst kan niet draaien zonder dat we bepaalde persoonsgegevens van de deelnemers en betrokkenen verzamelen. Desalniettemin hecht Studio Vangst ook veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.
Studio Vangst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat houdt het volgende in:


– Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben. Welk type persoonsgegevens en welke doelen dat zijn, hebben we beschreven in deze privacyverklaring.


– De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.


– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij ze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


– Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.


– Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze opgevraagd werden.


– Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw rechten en informeren u erover.

Als Studio Vangst zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons- gegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens: studiovangst@gmail.com

Wat verzamelen we en waarom?

Persoonsgegevens bij aankoop van een item

Uw persoonsgegevens worden door Studio Vangst verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:
– om u te kunnen contacteren in verband met de aankoop van een item;
– om u op de hoogte te houden;
– om in regel te zijn met de Belgische wetgeving (vrijwilligerswet, vzw-wetgeving, boekhoudwetgeving) (wettelijke verplichting);

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken.
– Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, domicilieadres, geboortedatum, contactgegevens.
– Overige persoonlijke informatie: rekeningnummer.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Doorgeven van gegevens aan andere partijen

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• dit doen wij niet op dit moment;

Met deze andere partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen geven. Daarop zijn twee uitzonderingen:

• Indien dat wettelijk verplicht en toegestaan is.
• Indien u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Die toestemming kan u ook steeds intrekken.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

Studio Vangst bewaart persoonsgegevens tot en met 5 jaar na het jaar van de laatste actieve deelname, tenzij er een wettelijke grond is die verplicht gegevens langer bij te houden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die in opdracht van Hoarderlife uw gegevens kunnen raadplegen en gebruiken, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan.

– Gegevens worden in het kantoor van Studio Vangst steeds op niet-publiek bereikbare plaatsen gearchiveerd.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming vanpersoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens U kan steeds raadplegen welke persoonsgegevens wij van u ontvangen hebben. U kan die gegevens aanpassen of laten verwijderen. Neem daarvoor contact op met Studio Vangst.

U kan bezwaar maken indien u niet wil dat de wij de gegevens doorgeven aan (één van de) verwerkers (zie hoofdstuk ‘Doorgeven van gegevens aan andere partijen’). In dat geval kan Studio Vangst beslissen om de deelname aan activiteiten te weigeren.

U kan vragen om uw persoonsgegevens over te dragen naar uzelf, iemand anders of een andere organisatie. We kunnen vragen om eerst te bewijzen dat het over uw persoonsgegevens gaat alvorens we ze doorgeven.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u daarover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. U vindt ze via de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijziging privacystatement

Studio Vangst kan zijn privacystatement wijzigen. Van die wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacystatement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u die versies wilt raadplegen.